WTPT0589 : Sabai Trip ไต้หวัน อาลีซาน ไถจง สุริยันจันทรา จิ่วเฟิ่น เย่หลิ่ว เจิ้งปิน

Sabai Trip ไต้หวัน อาลีซาน ไถจง สุริยันจันทรา จิ่วเฟิ่น เย่หลิ่ว เจิ้งปิน

รหัสโปรแกรมทัวร์ : WTPT0589


รหัสทัวร์
เดินทาง
เดินทางโดย
ราคา
สถานะ
รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน ราคาท่านละ18,811 บาท
พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มท่านละ5,500 บาท