WTPT0071 : ตะลุยเบตง หมู่บ้านลับฮาลาบาลา

ตะลุยเบตง หมู่บ้านลับฮาลาบาลา

เปิดประสบการณ์เที่ยวเบตงแบบ New Normal แบบสุดพิเศษ พาตะลุยแดนใต้สุดแดนสยาม เมืองปลายด้ามขวานที่ใครไปก็ต้องหลงรัก

 

เที่ยวง่ายๆ สามารถออกเดินทางได้ทุกวัน รับประกันความประทับใจ เพียงจองกับเรา...

The World Trips...Let's trip around the world

รวมโปรโมชั่นและแพ็คเกจทริปเชียงใหม่ดีๆ ปี 2564 จองเลย!...

รหัสโปรแกรมทัวร์ : WTPT0071

สรุปโปรแกรมการเดินทาง

วันเดินทาง

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า

กลางวัน

เย็น

โรงแรมที่พัก หรือ เทียบเท่า

วันแรก

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา - ปัตตานี - ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว - วัดช้างให้ หลวงปู่ทวด - จุดชมวิวสะพานเขื่อนบางลาง - เบตง - อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ - สนามบินเบตง - สตรีทอาร์ตเบตง

MODERN THAI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สอง

อุโมงค์ปิยะมิตร - สวนหมื่นบุปผา - บ่อน้ำร้อนเบตง - เฉาก๊วย กม.4 - หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา10 - ต้นไม้ยักษ์ - พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ - ค่ายจำลอง - สวนสมุนไพร - สนามฟุตบอลเบตง

MODERN THAI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม

Sky walk จุดชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง - ถ่ายรูปสะพานแตปูซู - น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 - หาดใหญ่ - ท่าอากาศยานหาดใหญ่ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   

-


รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1

04.00 น.

พร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น4 เคาน์เตอร์สายการบินไทยแอร์เอเชีย (Thai Air Asia) ประตู 3-4 เคาน์เตอร์ E เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก 

06.00 น.

ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดย สายการบิน AIR ASIA (FD) เที่ยวบินที่ FD4300

07.35 น.

ถึง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ รับสัมภาระให้เรียบร้อย ไกด์จะรอต้อนรับท่านอยู่ด้านนอกนำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศเดินทางท่องเที่ยว

รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร

นำท่านแวะ จังหวัดปัตตานี เดินทางสู่ ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว หรือ ศาลเจ้าเล่งจูเกียง เป็นศาลศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่เมืองปัตตานีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ชาวบ้านต่างให้ความเคารพนับถือ เดินทางมาสักการะบูชาเพื่อขอให้ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ หรือแม้แต่มีเรื่องเดือดร้อนก็ไปบนบานให้เจ้าแม่ช่วยเหลือ ซึ่งก็ได้สมดังหวังกันไปหลายราย เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ และศูนย์รวมศรัทธาเสมอมา 

เดินทางสู่ วัดราษฎร์บูรณะ หรือ วัดช้างให้ เป็นวัดเก่าแก่ราว 300 ปี สร้างมาเมื่อใดและใครเป็นคนสร้างก็ไม่มีหลักฐานที่แน่ชัด เดิมเป็นวัดร้างและถูกทอดทิ้งมาเป็นเวลานาน ถือเป็นวัดต้นตำรับของหลวงปู่ทวด ท่านเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัด ในส่วนของสถูปศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุอัฐิหลวงพ่อทวด ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวจังหวัดปัตตานีและใกล้เคียง มีผู้คนไปกราบไหว้บนบานอยู่เนืองนิจใครเจ็บไข้ได้ป่วยหรือวัตถุสิ่งของถูกขโมย หรือศูนย์หายก็พากันไปบนบาน ณ ที่สถูปแห่งนี้ ภายในวัดยังมีวิหารสมเด็จหลวงพ่อทวด เป็นวิหารที่ประดิษฐานรูปเหมือนของหลวงพ่อทอง ซึ่งมีขนาดเท่องค์จริง รูปแบบการก่อสร้างเป็นแบบก่ออิฐถือปูนทรงไทยสวยงาม  

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านสู่ จุดชมวิวสะพานเขื่อนบางลาง เป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นเพื่อกั้นแม่น้ำปัตตานี อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำเอนกประสงค์แห่งแรกในภาคใต้ ตามแผนพัฒนาลุ่มน้ำปัตตานี โดยมีการสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม 2524 และปัจจุบันอยู่ในความดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนยังอำนวยประโยชน์ในด้านการชลประทานสู่พื้นที่เพาะปลูกของจังหวัดยะลาและปัตตานี ซึ่งน้ำที่ปล่อยออกมาก็นำมาผลิตไฟฟ้านำจ่ายให้ประชาชนในภาคใต้ได้ใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่สำคัญในภาคใต้อีกด้วย ให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย

จากนั้นเดินทางสู่ เบตง อำเภอที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทย เมืองใต้สุดปลายด้ามขวาน เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมาย 

นำท่านชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ เป็นอุโมงค์รถยนต์ลอดภูเขาแห่งแรกของประเทศไทย ก่อสร้างอุโมงค์แห่งนี้ขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาในการขนส่งระหว่างชุมชนเมืองในปัจจุบันกับชุมชนเมืองใหม่ 

นำท่านแวะชม ท่าอากาศยานนานาชาติเบตง สนามบินแห่งแรกของ จ.ยะลา ตั้งอยู่กลางหุบเขา จุดประสงค์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเพิ่มความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ปัจจุบันยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการ อิสระให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย  

เดินทางสู่ สตรีทอาร์ต Street Art แลนด์มาร์คเมืองเบตง เกิดขึ้นจากน้ำพักน้ำแรงของ ทีมนักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วาดขึ้นมาในงานครบรอบ 111 ปี เมืองเบตง เพื่อสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวและชาวเบตง เนรมิตงานศิลปะ บอกเล่าถึงเรื่องราววิถีชีวิต และสัญลักษณ์ของเมืองเบตง รอบเมืองเบตง 11 จุด ทั้งบนผนัง กำแพง ใต้สะพาน และตัวอาคารหลายจุดรอบเมืองเบตงสามารถดึงดูดใจนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี 

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักแรม

ที่พัก: Modern Thai Hotel หรือระดับเทียบเท่ากัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 2

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (เมนูติ่มซำ)

เดินทางสู่ อุโมงค์ปิยะมิตร ในอดีตเคยถูกใช้เป็นฐานในการหลบซ่อนตัว และเป็นแหล่งสะสมเสบียงในการต่อสู้ของกลุ่มผู้ขัดแย้งทางการเมืองในคาบสมุทรมาลายา ในเวลาต่อมากลุ่มผู้ที่เคยใช้อุโมงค์แห่งนี้ในการพักพิง ไม่หลงเหลืออยู่อีกต่อไปแล้ว หากแต่ห้องหับและร่องรอยที่พวกเขาทิ้งไว้ยังคงถูกจารึกเอาไว้ให้คนรุ่นหลัง ได้ใช้ประโยชน์จากการรำลึกถึงอดีตแห่งการต่อสู้อันเจ็บปวด ภายในอุโมงค์สีเหลืองส้มนวลตาแต่ก็ชวนให้นึกถึงภาพอดีต อุโมงค์ถูกแบ่งออกเป็นห้องหรือช่องต่าง ๆ ตามการใช้งาน เช่น ห้องนอน ห้องเก็บเสบียง เป็นต้น อากาศภายในเย็นสบายไม่อึดอัดภายในอุโมงค์มีความยาวกว่า 1 กิโลเมตร ระหว่างทางเดินไปสู่อุโมงค์ต้องเดินผ่านป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก 

นำท่านเดินทางสู่ สวนหมื่นบุปผา หรือเรียกว่า สวนไม้ดอกเมืองหนาวเบตง เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวแห่งเดียวในภาคใต้ เนื่องจากเบตงมีสภาพอากาศที่เหมาะสม ด้วยสภาพภูมิประเทศที่อยู่สูงจากระดับทะเลปานกลางราว 800 เมตร มีอากาศเย็นสบายตลอดปี ระบบน้ำเพียงพอ จึงมีความเหมาะสมกับการปลูกไม้ดอกเมืองหนาว เป็นโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีดอกไม้นานาพันธุ์บานสะพรั่ง คอยเชื้อเชิญผู้มาเยือน ได้แก่ แอสเตอร์ ไฮเดรนเยีย เบญจมาศ กุหลาบ พีค๊อก เยอบีร่า ลิลลี่ แกลดิโอลัส ตุ้มหูนางฟ้า และอีกหลายสายพันธุ์อันมีเสน่ห์ ให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย

นำท่านเดินทางสู่ บ่อน้ำร้อนเบตง เป็นบ่อน้ำร้อนธรรมชาติขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยแร่ธาตุต่างๆ มากมาย โดยอุณหภูมิของน้ำนั้นอยู่ที่ประมาณ 80 องศาเซลเซียส และบริเวณที่น้ำเดือดนี้สามารถต้มไข่ไก่ได้จนสุกภายใน 7 นาทีเท่านั้น มีการสร้างสระน้ำขนาดใหญ่สำหรับกักน้ำจากน้ำพุร้อนเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ใช้อาบหรือแช่เท้าเล่น 

นำท่านแวะ ร้านเฉาก๋วยเบตง กม.4 (วุ้นดำ) ความพิเศษของเฉาก๊วยที่นี่คือกรรมวิธีการผลิตที่ยังคงความดั้งเดิมที่ได้รับการสืบทอดมาตั้งแต่โบราณ สังเกตได้จากเขม่าควันที่จับตัวอยู่รอบบ้าน เพราะกรรมวิธีการทำนั้นเริ่มจากการใช้เตาโบราณกับไม้ฟืนเป็นเชื้อเพลิง และการต้มหญ้าเฉาก๊วยก็ต้องใช้เวลาในการต้มนาน 3 ชั่วโมง หลังจากนั้นกรองเอาเฉพาะน้ำ แล้วจึงนำน้ำเฉาก๊วยที่ผ่านการกรองแล้วผสมกับแป้งนำมาเคี่ยวต่ออีกครั้ง เพื่อให้เหนียวจนเข้าเนื้อ แล้วจึงตักใส่ภาชนะ ตั้งพักให้เย็นจนเนื้อเฉาก๊วยจับตัว เป็นอันเสร็จสมบูรณ์  อิสระให้ท่านเลือกซื้อลองชิมตามอัธยาศัย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย

จากนั้นเดินทางสู่ หมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 10 อยู่ติดกับเขตชายแดนไทย-มาเลเซีย ปัจจุบันได้พัฒนาขึ้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ระบบนิเวศผสมผสานกับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ท่านสามารถชื่นชมธรรมชาติที่สมบูรณ์และยังได้ศึกษาประวัติศาสตร์ด้วย มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อาทิ ผืนป่าฮาลา-บาลา ต้นกำเนิดแม่น้ำปัตตานีนำชม ต้นไม้ยักษ์ ต้นไม้พันปีที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คือ ต้นสมพง หรือต้นก้านไม้ขีด เป็นต้นไม้เก่าแก่ที่มีอายุนับพันปี ลำต้นมีฐานกว้างราว 120 ตารางเมตร ถือได้ว่าใหญ่ที่สุดในทางภาคใต้ของประเทศไทย นับว่าเป็นมรดกอันล้ำค่าที่ธรรมชาติสร้างขึ้น 

ชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ จัดแสดงภาพถ่ายและเนื้อหาในสมัยช่วงสงคราม ภาพถ่ายผู้นำและคณะกรรมการ พรรคคอมมิวนิสต์มาลายา ภาพบันทึกการให้ความร่วมมือในการสนับสนุนของชาวบ้านในท้องถิ่นสมัยสงครามรวมถึงตัวอย่างอาวุธปืน อุปกรณ์เครื่องนอนต่างๆ 

ชม ค่ายจําลอง จำลองสภาพความเป็นอยู่ของอดีตสมาชิกพรรคอมมิวนิสต์มาลายา ซึ่งอยู่ท่ามกลางป่าดิบชื้น 

ชม สวนสมุนไพร ซึ่งทางหมู่บ้านได้ปลูกสมุนไพรไว้ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษา ว่าสรรพคุณของยาสมุนไพรชนิดต่างๆสามารถรักษาโรคหรือรักษาอาการเจ็บไข้ได้ป่วยในช่วงสงครามได้อย่างไร 

จากนั้นเดินทางชม สนามฟุตบอลเบตง หรือ สนามกีฬากลางหุบเขา เป็นสนามที่มีลักษณะคล้ายสนามเมอร์ดิกาของกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย มีเนื้อที่ประมาณ 120 ไร่ ท่ามกลางหุบเขา ล้อมรอบด้วยธรรมชาติ ให้บรรยากาศร่มรื่นสดชื่นเป็นธรรมชาติสุด ๆ และเป็นสนามกีฬาที่ตั้งอยู่ในระดับความสูงที่สุดในประเทศไทย อีกทั้งยังมีความพร้อมที่จะรองรับการแข่งขันกีฬาระดับประเทศได้อีก  

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักแรม

ที่พัก: Modern Thai Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน

(ชื่อโรงแรมที่ท่านพักทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5 วันก่อนวันเดินทาง)

วันที่ 3

04.00 น.

นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวทะเลหมอกอัยเยอร์เวง (จุดเก่า) ในเขตพื้นที่ของเขาไมโครเวฟ กิโลเมตรที่ 32 มีความสูงกว่าระดับน้ำทะเล 2,038 ฟุต ให้ท่านเต็มอิ่มกับการชมทะเลหมอกแบบหนาๆ ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดได้อย่างสวยงาม (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) *มีบริการรถมอเตอร์ไซด์ขึ้นจุดชมวิว เที่ยวละ 20 บาท* 

และท่านสามารชม Skywalk อัยเยอร์เวง ได้ (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชมชำระกับเจ้าหน้าที่ดูแลหน้างาน) แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของเบตงได้ บนระดับความสูง 2,038 จากระดับน้ำทะเล ใช้งบประมาณการก่อสร้างกว่า 90 ล้านบาท มีทั้งหมด 5 ชั้น แต่ที่เป็นจุดไฮไลท์คือชั้น 3 ที่สร้างทางเดินด้วยกระจกใส มีความยาว 63 เมตร ให้ทุกท่านได้ตื่นตา ตื่นใจ พร้อมพบกับวิวสุดธรรมชาติสวยและ ความหวาดเสียวเวลาเดินเหยียบอยู่บนกระจก 

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านถ่ายรูปสวยๆ กับ สะพานแตปูซู เป็นสะพานแขวนไม้เก่าแก่สร้างข้ามแม่น้ำปัตตานี มีนายมูเซ็ง แตปูซู เป็นผู้บุกเบิก ให้ท่านถ่ายรูป เดินทางสู่ น้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ชื่อเดิม “น้ำตกวังเวง” หรือ "อัยเยอร์เค็ม"เป็นน้ำตกที่ตกลงมาจากหน้าผาสูงกว่า 30 เมตร รอบบริเวณปกคลุมไปด้วยพรรณไม้เขียวขจีในปีมหามงคลครบรอบ 72 พรรษาในปี 2542 อบต.อัยเยอร์เวงจึงได้เข้ามาพัฒนาบุกเบิกเส้นทาง พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว และได้เปลี่ยนชื่อเป็นน้ำตกเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง) อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 

21.55 น.

ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Air Asia (FD) เที่ยวบินที่ FD4303 

23.30 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ  • สำเนาบัตรประชาชน ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ **
 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับพร้อมค่าภาษีสนามบินรายการทัวร์ข้างต้น ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการ
 • ค่านำหนักสัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม
 • ค่าที่พัก 2 คืน ห้องละ 2-3 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในโปรแกรม ค่าเข้าชม ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมตามรายการที่ระบุสำหรับนักท่องเที่ยวไทย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้จากบริษัทประกันทั่วไป
 • ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด เป็นต้น
 • น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง กรณีต้องการซื้อ น้ำหนัก 15 กิโลกรัม ราคา 480 บาทต่อเที่ยว (กรณีสายการบินมีการปรับเปลี่ยน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับตามสายการบิน)
 • ค่าใช้จ่ายและค่าอาหารที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันภัยธรรมชาติ และประกันชีวิตส่วนตัว และประกันสุขภาพ
 • ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และหรืออาหารสำหรับมุสลิม 
 • ค่าทิปไกด์ ท่านละ 300 บาท 
 • ชาวต่างชาติชำระเพิ่ม ท่านละ 500 บาท
 • มัดจำท่านละ 3,000 บาท/ท่าน และชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 20 วัน
  (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจองหรือยกเลิกการเดินทาง)

เงื่อนไขการยกเลิกและคืนค่าทัวร์

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจำนวน
 • *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)
 • *ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ
 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารขั้นต่ำ 9 ท่าน
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากยานพาหนะ การยกเลิกเที่ยวบิน การล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การเมือง จราจล ประท้วง คำสั่งของเจ้าหน้าที่รัฐ และอื่นๆ ที่อยู่นอเหนือ
 • การควบคุมของทางบริษัท หรือค่าใช่จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯนอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯกำกับเท่านั้น
 • ราคาดังกล่าวข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามสภาวะค่าเงินบาทและค่าน้ำมันที่ไม่คงที่ การปรับราคาค่าโดยสารของสายการบิน เพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น