แพ็คเกจเสริมบุญ ไหว้พระ เชียงใหม่ 1 วัน

* แพ็คเกจนี้สำหรับเดินทาง 3 ท่านขึ้นไป รวมรถรับ-ส่ง และอาหารพื้นเมือง 1 มื้อ *

รหัสโปรแกรมทัวร์ : WTPT0043

สรุปโปรแกรมการเดินทาง

วันเดินทาง

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า

กลางวัน

เย็น

โรงแรมที่พัก หรือ เทียบเท่า

PACKAGE 1 วัน

รับสนามบินเชียงใหม่ - วัดพระธาตุดอยสุเทพ - วัดพระธาตุดอยคำ (หลวงพ่อทันใจ) - วัดอุโมงค์ - ร้านของฝาก - ส่งสนามบินเชียงใหม่

-


รายละเอียดการเดินทาง

วันที่ 1

........ น.

รับคณะที่ สนามบินเชียงใหม่  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ จังหวัดเชียงใหม่

► สู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ผ่าน อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย แวะนมัสการอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่ชีวิตและปลอดภัยจากการเดินทาง  ครูบาศรีวิชัย  ท่านได้รับสมญานามว่าเป็นนักบุญแห่งล้านนาไทย  เป็นที่เคารพศรัทธาของพี่น้องชาวล้านนาและพุทธศาสนิกชนทั่วไป นำสู่ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ประจำปีเกิด ของคนที่เกิด ปีมะแม  เป็นปูชนียสถานคู่เมืองเชียงใหม่   ** ความเชื่อและวิธีการบูชาของคนที่มาไหว้พระธาตุแห่งนี้ **  เชื่อกันว่าหากมาสักการะและอธิษฐานขอพรพระธาตุดอยสุเทพ จะมีแต่ความสำเร็จสมหวังดังปรารถนา แคล้วคลาด ผ่านอุปสรรคนานาไปได้ ในการสักการะพระธาตุนั้น ควรเตรียมข้าวตอก ดอกไม้ ธูปเทียนแล้วเดินเวียนขวา 3 รอบ พร้อมกล่าวคำนมัสการพระธาตุ โดยตั้งจิตอธิษฐานขอให้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา และควรไหว้พระธาตุให้ครบทั้ง 4 ทิศ 

►► สู่ วัดพระธาตุดอยคำ (วัดหลวงพ่อทันใจ) วัดสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี เป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าทันใจซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่าห้าร้อยปีพระธาตุนี้เป็นที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า องค์หลวงพ่อทันใจ ที่ประชาชนให้ความเคารพและมาสักการะบูชา ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเองและครอบครัว **วิธีขอพรองค์หลวงพ่อทันใจ จากข้อมูลของ “กลุ่มมหัศจรรย์หลวงพ่อทันใจ” และเพจ : หลวงพ่อทันใจ  วัดพระธาตุดอยคำ เชียงใหม่ ได้แนะนำไว้ดังต่อไปนี้  -จุดธูป 3 ดอก -ขอได้ 1 เรื่อง -ขอกับเหรียญหรือองค์พระที่บ้าน-ถ้าสำเร็จต้องถวายพวงมาลัยดอกมะลิ 50 พวงขึ้นไป -บอกชื่อ -สกุล  ดังๆ แล้ว สวดคาถาหลวงพ่อทันใจ **ตั้งนะโม 3จบ  “โอมนะโม พุทธายะ ยะอะสะ สุมัง จะปาคะ”การขอพรกับหลวงพ่อทันใจนั้นสามารถขอได้ทุกเรื่อง ย้ำว่า ต้อง “ขอทีละเรื่อง” และต้องเอ่ยชื่อนามสกุลของตนเองให้ชัดเจนและขอพรอย่างชัดเจนว่าต้องการให้ท่านเมตตาช่วยเหลือในเรื่องใด  เมื่อสำเร็จแล้วจึงขอเรื่องใหม่ได้   และอย่าลืม เมื่อสมปรารถนาแล้วต้องมาถวายพวงมาลัยดอกมะลิด้วยตนเองเท่านั้น ที่วัดพระธาตุดอยคำ!!

►►► นำท่านสู่ วัดอุโมงค์ (สวนพุทธธรรม) วัดที่มีเอกลักษณ์งดงามไม่เหมือนใคร สร้างขึ้นในสมัยของปฐมกษัตริย์ของล้านนาคือพระเจ้ามังรายทรงขนานนามว่า “วัดเวฬุกัฏฐาราม” (วัดไผ่ 11 กอ) และทรงนิมนต์คณะสงฆ์จากลังกาเข้าอยู่จำพรรษาเพื่อบำเพ็ญสมณธรรม และเผยแผ่พระพุทธศาสนาต่อไป จวบจนมาถึงรัชสมัยพระเจ้ากือนาธรรมิกราช พระองค์ได้บูรณะวัดเวฬุกัฏฐารามขึ้นใหม่ ทรงซ่อมแซมองค์เจดีย์ และยังได้ทรงสร้างอุโมงค์ถัดจากฐานพระเจดีย์ด้านเหนือขึ้น เป็นอุโมงค์ขนาดใหญ่และสวยงาม มีทางเข้าออก 4 ช่อง แต่ละช่องเดินติดต่อกันได้ทั่วถึง พระเจ้ากือนามีพระราชประสงค์ให้สร้างอุโมงค์แห่งนี้ขึ้นที่ฐานพระเจดีย์ใหญ่ในวัดเวฬุกัฏฐารามเพื่อเป็นที่อยู่ของพระมหาจันทร์ ต่อมาคนจึงเรียกกันว่า “วัดอุโมงค์เถรจันทร์” และกลายเป็นสถานปฏิบัติธรรม สถานที่ที่คนมาแสวงหาความสงบ รวมถึงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามแปลกตาของเชียงใหม่

……… น.

ส่ง สนามบินเชียงใหม่ 

 บริการอาหารกลางวัน (ข้าวซอย...อาหารเหนือที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเชียงใหม่) 1 มื้อ ฟรี!! 

หากมีเวลา แวะซื้อของฝาก ร้านวนัสนันท์ เป็นร้านขายของฝากที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงใหม่ มีตั้งแต่อาหารยอดฮิตอย่างไส้อั่ว แคบหมู น้ำพริกหนุ่มขนมจีน ฯลฯ

** ขอขอบพระคุณที่เลือกใช้บริการ ** • ค่ารถรับ-ส่ง นำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ       
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ                                               
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 500,000 - 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • กรณีที่ลูกค้าเป็นชาวต่างชาติ ต้องชำระเพิ่ม ท่านละ 500 บาท
 • กรณีเด็กที่มีอายุ 0 - 2 ปี(Infant) ชำระค่าทัวร์ 50 % จากราคาทัวร์ของผู้ใหญ่ 
 • ค่าทิปพนักงานขับรถขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ในการจองทัวร์กรุณา ชำระค่าทัวร์เต็มจำนวน พร้อมส่งสำเนาบัตรประชาชน หลังจากทำการจองทัวร์ 3 วัน หากไม่ชำระตามที่บริษัทกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งเพื่อให้ลูกค้าท่านอื่นที่รอที่นั่งอยู่โดยอัตโนมัติ เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

เนื่องจากราคาทัวร์นี้เป็นราคาโปรโมชั่น เมื่อจองและชำระเงินแล้ว ไม่สามารถยกเลิก,เลื่อน,เปลี่ยนผู้เดินทาง,ขอคืนเงินทุกกรณี และเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 3 ท่าน ราคาและรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • รายการท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เช่น พายุไต้ฝุ่น ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 • ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

*เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว*