วีซ่าออสเตรเลีย

WTPT0022 : วีซ่าออสเตรเลีย

 

วีซ่าออสเตรเลีย [ประเภทท่องเที่ยว / ธุรกิจ]

 

เอกสารที่ใช้ในการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย

1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าท่องเที่ยว/ธุรกิจ (ประเภท 600) : บริการกรอกให้

2. หนังสือเดินทาง (ตัวจริง) : มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน มีหน้าว่างอย่างน้อย 1 หน้า พร้อมสำเนาหน้าพาสปอร์ต (ทุกหน้าที่เคยมีแสตมป์เดินทางต่างประเทศ) 1 ชุด และ PASSPORT เล่มเก่า (ถ้ามี)

2. รูปถ่ายสี (ไม่เกิน 6 เดือน) : ขนาด 2 นิ้ว (45 mm. x 35 mm.) พื้นหลังสีอ่อน / ขาว จำนวน 2 รูป

3. สำเนาทะเบียนบ้าน + บัตรประชาชน อย่างละ 1 ชุด

4. หลักฐานการทำงาน

สำหรับพนักงาน : จดหมายรับรองการทำงาน - ตัวจริง (ภาษาอังกฤษ) : ระบุตำแหน่ง - วันเริ่มเข้าทำงาน - เงินเดือน - จุดประสงค์การเดินทาง - วันเดินทาง - ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง - พร้อมตราประทับบริษัทและลายเซ็นของผู้มีอำนาจ

สำหรับเจ้าของกิจการ : สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมทะเบียนการค้า หรือใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ หรือ เอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่มีระบุชื่อของผู้ยื่นเป็นเจ้าของกิจการ

สำหรับพนักงานข้าราชการ : จดหมายรับรองจากต้นสังกัด และสำเนาบัตรประจำตัวราชการ 1 ชุด

สำหรับนักเรียน นักศึกษา : หนังสือรับรองสถานะการเป็นนักเรียน หรือนักศึกษา

5. หลักฐานการเงิน

กรณีมีรายได้เป็นของตนเอง : 

สมุดเงินฝากตัวจริง พร้อมสำเนาทุกหน้า (Update book ล่าสุดไม่ต่ำกว่า 15 วัน) ย้อนหลัง 6 เดือนล่าสุด : จำนวนเงินต้องมีเพียงพอสำหรับใช้ตลอดระยะเวลาการเดินทาง

- สลิปเงินเดือน : หากมีรายได้ประจำให้แนบสลิปย้อนหลัง 6 เดือน โดยยอดเงินสุทธิในสลิปจะต้องสอดคล้องกับรายการเดินบัญชีเงินฝาก และควรมีรายได้เกิน 15,000 บาทขึ้นไป

กรณีมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย :

- คู่สมรส : สำหรับคู่สมรสที่มีการจดทะเบียนกันอย่างถูกต้อง ต้องมีสำเนาเอกสารใบสมรสยืนยัน และถ้าคู่สมรสไม่ได้เดินทางไปด้วย ต้องมีสำเนาเอกสารแสดงตัวของคู่สมรสทั้งหมดแนบมาด้วย หรือถ้าไม่ได้จดทะเบียน ต้องมีหนังสือยืนยันการสมรสโดยไม่ได้จดทะเบียนและลงชื่อรับรองทั้ง 2 ฝ่าย

- ญาติ / บุคคลอื่น : กรณีเดินทางกับญาติพี่น้องสามารถใช้ข้อมูลของญาติที่ร่วมเดินทางไปด้วยพร้อมหนังสือรับรองความเป็นญาติ หรือถ้าญาติเป็นเจ้าของกิจการหรือบุคคลที่รายได้แต่ไม่ได้เดินทางไปด้วย ก็สามารถใช้อ้างอิงแทนกันได้เมื่อมีหลักฐานด้านความสัมพันธ์เพียงพอ (อาทิเช่นนามสกุลเดียวกัน)

6. ใบจองโรงแรม หรือ หลักฐานที่พำนัก ในประเทศออสเตรเลีย

7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน 

8. ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ที่ระบุความคุ้มครองความเสี่ยงทุกประเภท มูลค่าประกันไม่น้อยกว่า 30,000 ยูโร หรือ 1,500,000 บาท

9. เอกสารใบปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล) : ตัวจริง พร้อมสำเนา

10. เอกสารใบทะเบียนสมรส (กรณีเดินทางพร้อมคู่สมรส) : ตัวจริง พร้อมสำเนา 

11. สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และเดินทางคนเดียว : ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง และสูติบัตรของผู้ยื่นวีซ่า (ตัวจริง พร้อมสำเนา) 

12. กรณีผู้เดินทางเป็นชาวต่างชาติ ไม่ได้ถือพาสปอร์ตไทย : ต้องมีใบอนุญาตการทำงานในประเทศไทยแนบมาด้วย (ตัวจริง พร้อมสำเนา)

 

สำหรับท่านที่ต้องการทำวีซ่าประเภทธุรกิจ โปรดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

1. จดหมายเชิญ (เอกสารสแกนส่งทางอีเมลได้) พร้อมระบุรายละเอียดผู้เดินทางและจุดประสงค์การเดินทาง 

2. หลักฐานการเงินของบริษัทย้อนหลัง 3 เดือน ล่าสุด (สำเนาได้) หรือ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน พร้อมทะเบียนการค้า หรือใบอนุญาตการประกอบธุรกิจของบริษัทที่ทำงานอยู่

 

ระยะเวลาในการพิจารณาและอนุมัติวีซ่า : ประมาณ 15 วันทำการ (ไม่นับรวมวันหยุด)

 

หมายเหตุ:

- ผู้เดินทางจำเป็นต้องไปแสดงตัวเพื่อแสกนลายนิ้วมือ

- สำหรับผู้เดินทาง ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เดินทางลำพัง ต้องมี หนังสือรับรอง จากผู้ปกครอง หรือ บิดาและมารดา อนุญาตให้เดินทาง ซึ่งหนังสือรับรองนี้ต้องออกโดยอำเภอ หรือ กรอกฟอร์ม 1229 และสำเนาสูติบัตร 

- สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี ณ วันที่ไปยื่นวีซ่า ต้องมีบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมายมาให้ความยินยอมในการเดินทางด้วย และ จำเป็นต้องมีบิดามารดา/ผู้ปกครองตามกฎหมายอยู่ด้วยในขณะที่เก็บข้อมูลไบโอเมตทริกซ์

- ผู้ยื่นวีซ่าที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป ต้องตรวจสุขภาพจากทางโรงพยาบาลที่สถานทูตกำหนดเท่านั้น สามารถขอแบบฟอร์มที่สถานทูตก่อนได้ และต้องซื้อ Medical Insurance ตามจำนวนวันที่พักอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลียตามจริง  

 

อัตราค่าบริการในการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย

- ค่าบริการ (ต่อท่าน)

 

- ค่าธรรมเนียมวีซ่าออสเตรเลีย ประเภทท่องเที่ยว 3,150 บาท / ท่าน

- ค่าดำเนินการของศูนย์รับยื่นวีซ่า VFS ออสเตรเลีย 895 บาท / ท่าน

- ค่าจัดส่งไปรษณีย์ผลการพิจารณาใบสมัคร (ผลการพิจารณาวีซ่าจะถูกจัดส่งกลับโดยทางไปรษณีย์เท่านั้น) 200 บาท / ท่าน (กรณีเลือกยื่นแบบธรรมดา)

รหัส [TICKET CODE] : WTPT0022