ตั๋วรถไฟเคเซ สกายไลเนอร์ (Keisei Skyliner) ระหว่างสนามบินนาริตะและเมืองโตเกียว

รหัส [TICKET CODE] : WTPT0013